Propozice / Rules

Pořadatel: Pořadatelem akce Brno Circuit Inline (dále jen akce) je sportovní klub Black Ice z.s. (dále jen pořadatel) ve spolupráci s Automotodromem Brno, a.s. (dále jen AMD).

Místo a čas konání: Akce se bude konat 3. října 2015 od 8,00 do 18,00 hodin na Masarykově okruhu v Brně, za každého počasí.

Popis akce: Jde o vytrvalostní závod jednotlivců a týmů (které jedou štafetovým způsobem) na trati Masarykova okruhu. Délka závodu je 5 hodin. Jediný povolený způsob pohybu na trati je jízda na kolečkových bruslích, koloběžce nebo handbiku. Akce se může zúčastnit každý, kdo dosáhl věku alespoň 15 let v den konání akce. Pro účastníky ve věku 15-18 let je nutný souhlas rodičů.

Registrace: Jednotlivci i týmy se mohou na akci přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, a to nejpozději do 1.10.2015 do 24 hodin vč. platby převodem na účet č. 4200378911/6800. Tito účastníci získají zvýhodněné startovné a nárok na 50% slevu za účastnické tričko. Registrace účastníků bude probíhat 3.10.2015 od 8,30 do 10,00 hodin v místě konání akce. Registraci týmu zajišťuje kapitán týmu. Při registraci musí účastník předložit:
   1. Vytištěná pravidla akce s podpisem (u týmů se souhlasem všech členů týmu, viz Pravidla pro účastníky akce - ve formátu PDF dole na stránce nebo u registrace).
   2. Souhlas rodičů pro soutěžící ve věku 15-18 let.

Kategorie:
- inline jednotlivci muži
- inline jednotlivci ženy
- inline týmy ELITE muži (závodníci registrovaní v ČSKB nebo jiném rychlobruslařském svazu dle národnosti)
- inline týmy ELITE ženy (závodníci registrovaní v ČSKB nebo jiném rychlobruslařském svazu dle národnosti)
- inline týmy HOBBY (rekreační jezdci neregistrovaní v ČSKB ani jiném rychlobruslařském svazu dle národnosti)
- koloběžka jednotlivci muži
- koloběžka jednotlivci ženy
- koloběžka týmy

Smíšené týmy mohou jet pouze na absolutní pořadí. Rozdělení na kategorie ELITE a HOBBY: Pokud je v týmu alespoň jeden závodník registrovaný v ČSKB (nebo jiném rychlobruslařském svazu dle národnosti), jede tým v kategorii ELITE. Uděluje se rovněž zvláštní cena za estetický dojem.

Tým: Tým se skládá z 2 až 5 účastníků (5 je maximum). Jeden účastník může patřit jen do jednoho týmu. Všichni členové jednoho týmu musí mít jednotné dresy, trička nebo kombinézy, aby tým mohl být vizuálně snadno identifikován. V případě nepříznivého počasí je povoleno další oblečení, které jednotné být nemusí, pokud bude stále vidět startovní číslo. Název týmu může být libovolný, ale musí být dostatečný k jeho snadné identifikaci. Každý tým musí mít kapitána, který je zodpovědný za celý tým. Kapitán týmu je jediný kontakt s organizátory závodu, má u sebe všechny týmové dokumenty, odpovídá za fair play chování týmu a za úklid v boxech po skončení akce.

Doprovod: Každý tým nebo jednotlivec může být doprovázen přiměřeným počtem pomocníků, kteří se vlastního závodu na trati nezúčastní. Pomocníci mají přístup do boxů, ale z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat za bariéru a na závodní trať. Psi ani jiná zvířata nejsou v areálu AMD povolena.

Startovné:
Jízda veřejnosti:
50 Kč (2 €) - na místě akce

Jednotlivec:
250 Kč (10 €) - platba převodem do 1.10.2015
350 Kč (15 €) - platba v hotovosti v den konání akce

Tým:
1200 Kč (50 €) – platba převodem do 1.10.2015
1800 Kč (75 €) – platba v hotovosti v den konání akce

Při platbě předem musí být platba provedena převodem na účet nejpozději do 1. 10. 2015. Číslo účtu: 4200378911/6800. Nezapomeňte uvést číslo týmu jako variabilní symbol.
Platba v hotovosti probíhá při registraci na místě akce. Zahrnuje účast na akci, startovní tašku, přístup do boxů, doprovodné aktivity. Jednou zaplacené startovné se nevrací.

Časomíra, způsob měření, startovní čísla: Měření se provádí na startovní-cílové čáře prostřednictvím systému elektronických čipů. Všichni účastníci závodu, kteří se pohybují na trati, musí mít čip a startovní číslo (v kategorii týmů má tým čipy dva, které se na trati střídají). Čip a startovní číslo obdrží každý účastník při registraci (kapitán pro celý tým + štafetový kolík). Číslo musí být připevněné na pravém stehně jezdce. Čip musí být připevněn ve výšce kotníku (při umístění výše nedokáže časomíra průjezd cílem registrovat). Za každý čip se vybírá vratná záloha 250 Kč (10 €). V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit časoměřičům, kteří mohou poskytnout nový čip (v tomto případě propadá záloha na čip). Čipy se po skončení závodu vrací oproti záloze v místě registrace v době od 16 do 17 hodin. Startovní čísla i kolík si účastníci mohou ponechat. Časomíra bude vydávat průběžné výsledky v tištěné podobě. Po skončení akce budou celkové výsledky zveřejněny na internetu.

Start závodu: Start je v sobotu 3.10.2015 v 11 hodin. Půjde o hromadný start, kterého se zúčastní všichni účastníci a jeden člen z každého týmu. Všichni účastníci akce jsou povinni jezdit na okruhu pouze v určeném směru jízdy a dbát pokynů organizátorů zajišťujících provoz na závodní dráze.

Předávání štafety: Týmy jedou štafetovým způsobem, vždy jen jeden závodník na trati. Je možné se libovolně střídat, minimálně však po ujetí jednoho okruhu. Každý tým má štafetový kolík, který musí mít jezdec na trati stále u sebe. Závodník čekající na předávku, je připraven na závodní trati uvnitř předávací zóny. Předávka probíhá na trati v předávací zóně. Kolík musí absolvovat celý závod a kapitán týmu je zodpovědný za dodržení této podmínky. Účastník smí na dráhu vjíždět jen na místech k tomu určených. Pokud tým zapomene při předávce čip v boxech a jede bez něj, nemůže jeho jízdu časomíra zachytit a vzdálenost ujetá bez čipu se nezapočítává.

Cíl závodu:
Po uplynutí časového limitu 5 hodin bude závod ukončen. Ukončení závodu bude signa­lizováno na cílové čáře šachovnicovým praporem. O pořadí rozhoduje počet ujetých kol. V případě stejného počtu kol rozhoduje čas příjezdu do cíle po tomto limitu. Jezdec, který projede cílovou čárou poslední před vypršením limitu 5 hodin, může dokončit započaté kolo. Cílem smí projet jen jeden člen z každého týmu, je zakázáno doprovázet závodníky na trati. Posledních 5 minut závodu bude ohlášeno zvoněním a od této chvíle už není dovoleno u týmů střídat.

Slavnostní zakončení a ceny: Akce bude zakončena závěrečným ceremoniálem, kde budou vyhlášena první tři místa v každé kategorii, předány trofeje vítězům, popř. věcné ceny od partnerů akce. Je vhodné, aby se ceremoniálu zúčastnili i ostatní účastníci, a vzdali tak poctu vítězům. Po ukončení ceremoniálu proběhne losování startovních čísel o další ceny pro účastníky akce.

Rozhodčí: Pořadatel má právo zajistit rozhodčího akce, jehož pokyny musí všichni účastníci i organizátoři v průběhu akce respektovat. Rozhodčí může za porušení pravidel, nesportovní nebo nebezpečné chování odebrat účastníkovi 1 kolo. V případě vážného či opakovaného porušení pravidel, nebezpečné jízdy nebo přestupku proti fair play, může rozhodčí diskvalifikovat účastníka nebo celý tým.

Parkování a vstup do areálu AMD: Auta účastníků mohou bezplatně zaparkovat na parkovišti před hlavní bránou areálu AMD, odkud bude přístup do dějiště akce podchodem pod závodní tratí. Pouze účastníci závodu handbike parkují uvnitř areálu AMD (sledujte šipky Paddock), odkud bude bezbariérový přístup přímo na trať.

Fotografování a filmování: Fotografové a kameramani se mohou pohybovat v celém areálu AMD, ale pouze mimo závodní dráhu po obslužných komunikacích, a pouze pěšky.

Boxy a zázemí: Účastníci budou mít během akce k dispozici traťové boxy s vybavením, WC a sprchy. Všichni musí respektovat rozdělení do boxů určené pořadatelem (dle startovních čísel) a vzájemně se respektovat. Jeden box vždy sdílí více týmů a účastníků. Každý účastník může ve svém prostoru v boxu instalovat vlastní stoly, židle, popř. další nezbytné vybavení. V boxech je přísně zakázáno kouření, za porušení tohoto pravidla je okamžitá diskvalifikace. Po skončení akce jsou účastníci povinni předat boxy ve stejném stavu zpět organizátorům. Kapitáni týmů jsou odpovědní za všechny případné škody způsobené svým týmem.

Bezpečnost: Všichni účastníci akce jsou povinni na trati používat přilbu, důrazně se doporučují rovněž chrániče (kolena, lokty, zápěstí). Každý, kdo se objeví na trati bez přilby, bude okamžitě diskvalifikován. Veškeré vybavení musí být ve stavu způsobilém k bezpečné jízdě.

Povinnosti účastníků a odpovědnost:
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny AMD a pořadatelů po celou dobu pobytu v areálu závodního okruhu „Automotodrom Brno – Masarykův okruh“. Všichni účastníci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí. Účastník akce nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Organizátoři nenesou jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či majetku nastalé při akci. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při akci ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům akce. Všichni účastníci musí být schopni bezpečné jízdy na bruslích, koloběžce nebo handbiku, musí ovládat zatáčení, vyhýbání a brzdění, aby svojí jízdou neohrozili další účastníky akce. Úplní začátečníci by se akce neměli účastnit. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.

Ochrana soukromí: Přihlášením na akci všichni účastníci udělují pořadateli právo použít jejich fotografie, videozáznamy či jiné obrazové nebo zvukové záznamy pro účely prezentace akce, výsledků nebo partnerů, a to všemi známými způsoby. Osobní údaje účastníků budou zpracovány výhradně pro potřeby pořadatele a nebudou zpřístupněny třetím osobám. Pořadatel je může využít pro zasílání informací o akci, popř. materiálů partnerů akce. Každý účastník může uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům a kdykoliv je změnit.

Zdravotnické zabezpečení: V průběhu akce bude zabezpečena první pomoc na trati a lékař v areálu AMD. V případě úrazů a ošetření, je lékařský tým oprávněn rozhodnout, zda smí účastník pokračovat v závodě.