Plánované stavby na trase VMO

Možná je to nošení dříví do lesa, ale napadlo nás přinést pár informací také o plánech další výstavby Velkého městského okruhu. Je to nejvýznamnější dopravní stavba v Brně a každá její úprava se tak či onak dotkne ostatního provozu. Co se tedy vlastně plánuje dole v Žabovřeskách, na Tomkově náměstí a na trase do Líšně? V projektové přípravě jsou tyto stavby:

Stavba I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Stavba je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu ve městě Brně, její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky. Stavba propojí již zrealizované úseky VMO – MÚK Hlinky a Žabovřeská II, trasa v tomto území i omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa. Stávající silnice je zde pouze dvoupruhová s paralelní tramvajovou tratí do Bystrce. Úzký koridor mezi řekou a skalním masívem prostorově neumožňuje převést vedle sebe po terénu čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci VMO společně s tramvajovou tratí. V dokumentaci EIA bylo posuzováno přes 10 variant řešení a výsledkem projednávání bylo souhlasné stanovisko MŽP k variantě s tramvají v tunelu, s ekologickým mostem z Wilsonova lesa na Žabovřeské louky, s galerií a se zajištěnou průchodností území. V současné době je schválen na Ministerstvu dopravy Záměr projektu a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení včetně nutných geotechnických průzkumů. Realizací stavby bude umožněna plynulá doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu. Stavební náklady činí 2 991 mil. Kč s příspěvkem Města Brna cca 370 mil. Kč. Realizace může dle předpokladů být zahájena v roce 2014 s dokončením v roce 2018.

Stavba Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí
Stavba je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu ve městě Brně, je v souladu se schváleným územním plánem města Brna. Akce navazuje na již vybudovaný úsek VMO – tunely Kohoutova, pokračuje mimoúrovňovým překročením prostoru Tomkova náměstí i s tramvajovou tratí. Součástí stavby je i rekonstrukce dnešního mostu přes řeku Svitavu, který bude i výškově upraven s ohledem na navazující stavbu VMO Rokytova. Stavba řeší i napojení území Husovic na VMO i obsluhu dotčeného území. Celková cena stavby – je plánována na 1 268 mil. Kč. Stavební náklady včetně provozních souborů dle DÚR činí 974 mil. Kč. Plánované zahájení je v roce 2017 – 20. Další návaznost průběhu VMO v oblasti obytného souboru Vinohrady je předmětem intenzivní studijní činnosti v rámci upřesňování územně plánovací dokumentace ve východním a jihovýchodním sektoru města Brna.

Stavba Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova
Stavba je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu – severního polookruhu ve městě Brně, je v souladu se schváleným územním plánem Brna. Projektová dokumentace řeší vybudování úseku velkého městského okruhu – VMO Rokytova v návaznosti na předchozí úsek „VMO Tomkovo náměstí“ který trasu řeší od vyústění Husovického tunelu mostem přes Tomkovo náměstí řeku Svitavu, po Karlovu ulici. Řešený úsek „VMO Rokytova“ kříží mimoúrovňově ulici Karlovu, Maloměřické nádraží, ulici Kulkovu s napojením rampami na ulici Rokytovu. Výhledově má trasa VMO pokračovat dalším úsekem „MÚK Rokytova – Jedovnická “ s vedením hlavní trasy nad Rokytovou ulicí do plánovaného tunelu pod „Agátkami“ s vyústěním na dnešní ulici Jedovnické. Stávající značená trasa VMO, sloužící i pro těžkou a tranzitní dopravu, vede zastavěnou částí města po ulicích Provazníkova, Svatoplukova, Gajdošova a Ot. Ševčíka s pokračováním až s napojením na přivaděč k dálnici D1. Na trase je 6 velkých úrovňových křižovatek s velmi silnou celodenní dopravou. Dle výpočtů dojde v řadě míst této zastavěné části ke snížení dopravního zatížení o cca 50 %. Stavební náklady jsou vyčísleny na 1 300 mil. Kč. Předpoklad zahájení stavby 2016–20.

Dokončení celého okruhu je plánováno do roku 2035, přičemž stavba zahrnuje mj. několik dalších tunelů.